De Zaaier

Wijkwerk

Het wijkwerk heeft een aanvang genomen door het instellen van wijkteams. Hiermee wordt de samenwerking tussen de ouderlingen en diakenen gestimuleerd en worden leden uit de wijk mede ingeschakeld. Het wijkteam bespreekt minimaal één keer per jaar de wijk met elkaar.

  1. De taken van het wijkteam zijn:
  2. Uitvoeren van een op te stellen bezoekrooster in samenwerking met de dominee;
  3. Bezoeken van de leden van de wijk die extra aandacht nodig hebben naast het reguliere huisbezoek. (de wijkouderling blijft verantwoordelijk voor de pastorale bezoeken, de wijkdiaken blijft verantwoordelijk voor de diaconale bezoeken);
  4. Signaleren van problemen (zowel diaconaal als pastoraal) binnen de wijk;
  5. Coördineren van het inzetten van praktische hulp bij acute hulpvraag binnen de wijk;
  6. Oplossingen bieden of zoeken als hulp nodig is bij één van de leden van de wijk;
  7. De leden van de wijk motiveren om om te zien naar elkaar;
  8. Eén wijkavond per jaar organiseren.